Energiundersökning: konsumenter i både Sverige och Finland anser att det borde satsas mer på förnybara energiformer

Enligt en undersökning* som Rototec låtit genomföra förespråkar konsumenterna i både Finland och Sverige satsningar på förnybara energiformer. Mer än hälften av svarspersonerna upplevde sol- och vindkraft samt bergvärme som de viktigaste energiformerna, på vilka det borde satsas mer i fortsättningen. 68 procent av svarspersonerna upplevde bergvärme som ett intressant energialternativ.

Endast ungefär en tredjedel av svarspersonerna var för kärnkraft. Något fler svenskar (38 %) var för kärnkraft, och svenskarna lyfte även fram vattenkraften som en viktig energiform.

75 procent av svarspersonerna upplevde att bergvärme är en miljövänlig energiform, men de flesta sade sig dock ha otillräckliga kunskaper om detta energialternativ. Över 60 procent av svarspersonerna ansåg emellertid att bergvärme är en energiform med förmånliga driftkostnader.

Över hälften av svarspersonerna upplevde att flygstopp är den åtgärd som bromsar klimatförändringen mest. Ungefär en tredjedel såg en minskad bilanvändning och byte till en bil med lägre utsläpp som betydande klimatgärningar. Likaså tyckte ungefär var tredje svarsperson att ett minskat köttätande stävjar klimatförändringen.

”Att sluta äta kött och minska bilåkningen är betydande beteendeförändringar för konsumenten, men många tänker inte på att boendet står för huvuddelen av genomsnittskonsumentens koldioxidavtryck**. Att byta till en uppvärmningsform som utnyttjar förnybar energi är en större klimatgärning”, säger Tuomas Nikkinen, kommersiell direktör vid Rototec.

Över 60 procent av de tillfrågade sade att priset är den faktor som påverkar valet av energiform mest, tätt följt av klimatvänlig energiproduktion och fossilfrihet, vilka nämndes av 45 procent av svarspersonerna. 25 procent av svarspersonerna ansåg att byte till ett elavtal med förnybar el eller att byta till en klimatvänligare energiform i hushållet var viktiga faktorer för att bromsa klimatförändringen. En tredjedel lade även stor vikt vid energiproduktionens pålitlighet.

”Enligt våra uppskattningar kommer energipriset stadigt att öka om och när de traditionella energibolagen i allt högre grad börjar investera i förnybar energi – både för att konsumenterna vill ha den och för att vi ska uppnå EU:s klimatmål. Därmed kan det vara svårt att med nuvarande energiformer uppfylla önskemålet om förmånlig och samtidigt miljövänlig energi. Klimatvänlig och kostnadseffektiv geoenergi är därför ett bra alternativ antingen skilt för sig eller i kombination med till exempel solel, även solel som säljs av ett energibolag”, säger Tuomas Nikkinen.

Ladda ned hela undersökningen från https://www.rototec.se/broschyrer/energiundersokning

Mer information: Joanna Viileinen, marknadsförings- och kommunikationschef, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tfn 040 538 33 66. Bilder: https://material.rotomap.fi

Rototec
Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Geoenergi, som inkluderar bergvärme och bergkyla, är förnybar, kostnadseffektiv energi som återvinns från berggrunden och som kan användas för såväl uppvärmning som kylning av fastigheter i alla storlekar. Rototecs heltäckande koncept omfattar hela processen från energisystemkonsultation och -planering till montering. Rototec grundades 2007 och har verksamhet i Finland, Sverige och Norge. År 2018 var koncernens omsättning 50 miljoner euro. Mer information om geoenergi och Rototec finns på adressen www.rototec.fi

 

*Undersökningen genomfördes i Finland och Sverige i september 2019, och över 1 000 personer i båda länderna deltog. Målgruppen för undersökningen var finländare och svenskar som fyllt 18 år. Utgångsurvalet bildades och den slutgiltiga respondentgruppen viktades med avseende på ålder (18 år +) och bostadsort så att dessa representerade den vuxna befolkningen. I helhetsresultatet (N=1000) är det genomsnittliga konfidensintervallet ungefär ±2,8 procentenheter (konfidensnivå 95 %).

**T.ex. Sitras undersökning: Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck https://www.sitra.fi/sv/artiklar/genomsnittsfinlandarens-koldioxidavtryck/

 

Share: