Geoenergi – kombinerad uppvärmning och nedkylning

Geoenergi gör det möjligt att producera både värme och kyla som är förnybar – ett kostnadseffektivt och miljövänligt energialternativ för framtiden som passar allt från bostadshus, till förvaringslokaler, industri- och kontorsbyggnader. Här kan du läsa mer om geoenergi och varför det är världens smartaste och mest långsiktigt hållbara energilösning! 

 

“Geoenergi är den mest långsiktigt hållbara och miljövänliga energikällan. Det mest innovativa med geoenergi är att det är solenergi som nyttjas och ger oss både värme och kyla från ett och samma system. Kyla är idag en väldigt viktig energibärare för alla kontor och andra kommersiella fastigheter – det har väl inte undgått någon att det inte dröjer länge innan Sverige är i stort behov av komfortkyla”

Mikko Ojanne, grundare, Rototec.


Vad är egentligen geoenergi?


Det är inte helt ovanligt att geoenergi förväxlas med bergvärme. Det är kanske inte så konstigt, eftersom att en av grunderna till geoenergi är lagrad berg- eller markvärme från solljus. Geoenergi ses även som ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme och kyla, som i huvudsak utvinns genom bergvärme, borrhålslager och akviferlager. Överallt i svenska kommuner ökar antalet hushåll, företag, fabriker och byggnader som väljer geoenergi istället för olja och fjärrvärme, framför allt i nybyggnationer. Bergvärme för småhus är idag det mest välkända området där energin tas tillvara på. Men, möjligheterna med geoenergi inom andra sektorer är långt ifrån fullt utnyttjade och i förhållande till energikällans potential finns det ett stort utrymme för att expandera användningen.

Geoenergi är framtidens sätt att tänka kring energiförsörjning. Det handlar inte om att göra största möjliga ekonomiska vinst på kort sikt eller lösa ett problem för stunden – det handlar om att upprätta en långsiktig och hållbar energilösning som överensstämmer med framtidens behov av energiförsörjning. Geoenergi är innovativt och samtidigt resurseffektivt – ett hållbart och långsiktigt val, för både plånboken och miljön.

Här kan du läsa mer om geoenergi – bergvärme och bergkyla i samma system

Hur utvinns och används geoenergi?


Genom att ta vara på solvärmen i marken och i berggrunden kan geoenergi ge upp till fyra gånger mer energi än vad som går åt till driften av själva systemet. Geoenergin utvinns genom ett smart system som innefattar både borrning och installation av en teknikcentral. Själva framtagandet av energin görs genom ett antal borrhål vars djup och antal beror på hur mycket energi som behövs för både uppvärmning och kyla.

Energin utvinns sedan genom att använda en köldbärarvätska som cirkulerar genom ett slangsystem och när vätskan passerar värmepumpen värms köldmedium inne i värmepumpen upp och komprimeras till en varm gas. Gasen leds sedan till en kondensor där den ger värme till fastighetens generella uppvärmning och varmvattensystem. Det används alltså endast naturliga resurser i närmiljön för att värma upp eller kyla ner objekt med hjälp av ett vätskeburet system.

Varför ska du välja geoenergi framför andra energikällor?


Ur ett ekonomiskt perspektiv är geoenergi ett lönsamt val för både privatpersoner, fastighetsägare och byggnadsföretag. Den som investerar i ett geoenergisystem kan räkna med valuta för pengarna – för varje del el som köps kommer åtminstone tre delar gratis värme tillbaka. Krasst beskrivet kännetecknas geoenergi av en förhållandevis stor inledande investering, men som därefter har en ytterst låg drift- och underhållskostnad. Värme- och cirkulationspumpar har generellt en teknisk livslängd på 18 till 20 år, medan resterande delar som till exempel markdelen mer eller mindre är underhållsfri och har en ännu längre livslängd. En starkt bidragande faktor till den goda lönsamheten är genereringen av både värme och kyla i samma system, istället för att investera i två separata system.

Ser man geoenergi ur ett miljöperspektiv är det en av de mest miljövänliga energikällorna. Energin är förnybar och jämfört med andra energikällor ger den ett minskat utsläpp av koldioxid. Geoenergi levererad av Rototec har ersatt över en miljon kubikmeter eldningsolja, vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp med 2,3 miljoner ton.

Rent objektivt så skulle därför ett mer omfattande nyttjande av geoenergi, för både uppvärmning och kyla, minska Sveriges energiberoende av andra källor som kol, trä och import av olja. Om fler aktörer kliva på tåget och börja använda geoenergi skulle det ha en positiv effekt för EU:s klimatstrategi som innebär att minska på den totala energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi.

Läs mer om hur vi på Rototec jobbar med hållbarhet och geoenergi här

Tre fördelar med geoenergi

  • Geoenergi är förnybar energi från solen som lagrats i marken och som med hjälp av en värmepump omvandlar energin till värme och kyla. Om värmepumpen också drivs av energi från sol, vind eller vatten är det en rakt igenom förnybar energikälla.
  • När du producerar värme och kyla med hjälp av geoenergi sjunker kostnaderna, samtidigt som driftnettot ökar. Fler och fler börjar bli medvetna om geoenergins fördelar, både ur miljömässiga och ekonomiska perspektiv.
  • Geoenergi är Sveriges tredje största förnybara energikälla. Det finns många olika lösningar, och det passar både specifika geoenergilösningar eller standardiserade helhetslösningar.

Tre myter om geoenergi

  • Geoenergi och bergvärme är inte samma sak. Geoenergi grundar sig bland annat i bergvärme, men det kan också hämtas ur jord och grundvatten, samt ge både värme och kyla.
  • Geoenergi fungerar överallt i Sverige, inte bara på vissa ställen. Det svenska klimatet gör marken till en utmärkt lagringsplats av energin. Energianvändningen beror sedan på syftet och de lokala förutsättningarna.
  • “Geoenergi är en alldeles för dyr energikälla”. Själva geoenergin i sig är helt gratis och man betalar endast för den el som driver värmepumpen. Installationen av anläggningen innebär en högre kostnad, men avkastningen på en större geoenergianläggning är vanligtvis 6 – 15%.
Share:
Rototec-contact-us-SE-img

Vill du veta mer om Rototec?

Vi på Rototec brinner för geoenergi – framtidens smartaste och mest miljövänligaste energilösning. Kontakta våra experter om du vill veta mer!